Főmenü
Intézményi vizsga vizsgaszabályzata
2016. október 11, kedd
Adminisztrátor, 10:26
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Eszterházy Károly Egyetem

Intézményi nyelvi vizsga vizsgaszabályzata

Általános rendelkezések
1.

 1. A szabályzat hatálya kiterjed az Eszterházy Károly Egyetem, mint vizsgahely alkalmazottaira, a vizsgázókra, vizsgáztatókra.
 2. Idegen nyelvnek minősül minden, Magyarország hivatalos nyelvétől eltérő nyelv.
 3. Intézményi nyelvi vizsga angol és német nyelvekből tehető.

A nyelvi vizsga típusai, szintjei
2.

 1. A nyelvi vizsga típusa szerint lehet:
  1. szóbeli, amely a beszédértés és beszédkészség mérésére terjed ki,
  2. írásbeli, amely az olvasott szöveg értését, az íráskészséget vizsgálja,
  3. komplex, amely mind a szóbeli, mind az írásbeli készségek mérésére kiterjed.
 2. A nyelvvizsga szintjei:
  • B1 (alapfok)
  • B2 (középfok)
  • C1 (felsőfok)

A nyelvi vizsga követelményei
3.

A B1 szintű (alapfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

 1. A B1 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben előforduló egyszerű, idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
 2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek és kompetenciák vizsgálatára irányul:
  1. a nyelvhasználó megérti az olyan lassú és világos köznyelvi beszédet, amely jól ismert témákról szól (pl. család, otthon, szabadidő, munkahely stb.). Apróbb félreértések még gyakoriak; tempóváltásnál problémák adódhatnak;
  2. a nyelvhasználó reagál a hozzá intézett beszédre, nem veszíti el a társalgás fonalát. Képes kifejezni elemi igényeit, de időnként pontatlanul beszél, elég sok szünettel;
  3. a nyelvhasználó megérti az egyszerű írásos szövegeket, mert aktív, minimum-szókincsén túlmenően rendelkezik arányos, passzív tartománnyal, valamint ismeri a célnyelv alapvető szerkezeteit;
  4. a nyelvhasználó képes a számára ismerős témákban egyszerű szöveget létrehozni és írásban rögzíteni;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legelemibb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsgák esetén a nyelvhasználó képes egyszerű célnyelvű szövegek lényeges információinak magyar nyelvű közvetítésére.

A B2 szintű (középfokú) nyelvtudást mérő vizsga követelményei

 1. A B2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élet során előforduló, az önálló idegen nyelvi kommunikációhoz szükséges idegennyelv-ismeret meglétét kell felmérni.
 2. A vizsga az alábbi nyelvi készségek, és kompetenciák vizsgálatára irányulhat:
  1. a nyelvhasználó megérti a szóbeli kommunikáció lényegét, jellegét, de előfordulhatnak olyan lényegtelen részletek, amelyeket nem ért meg pontosan;
  2. a nyelvhasználó képes folyamatos, változatos és természetes interakcióba lépni anyanyelvű partnerrel is, nem kell a szavakat keresgélnie. Kerüli azonban az elvontabb lexikai síkokat, beszéde nem idiomatikus;
  3. a nyelvhasználó összetettebb és elvontabb írott szövegeket is megért, durva félreértés nem fordul elő;
  4. a nyelvhasználó képes világos és részletekbe menő szöveget alkotni, véleményét kifejteni, egyszerűen érvelni, valamint elemzéseket folytatni gyakori általános témakörökben. Nyelvhasználata azonban tartalmazhat stilisztikai hibákat, a nyelvi megfogalmazás időnként lehet akadozó;
  5. a nyelvhasználó ismeri a célnyelvű beszédközösség legfontosabb mindennapi kommunikációs és kulturális szokásait, konvencióit;
  6. kétnyelvű vizsga esetén a nyelvhasználó közvetíti anyanyelvén az összetettebb és elvontabb általános szövegek információtartalmát.

A szóbeli vizsgák időtartama
4.

A Beszédkészség (bizottság előtti) vizsgarész időtartama:

B1 (alapfokon) kb. 10 perc
B2 (középfokon) kb. 15 perc

C1 (felsőfokon) kb. 15 perc

Az írásbeli vizsgák időtartama
5.

B1 (alapfok) 90 perc

B2 (középfok) 120 perc

C1 (felsőfok) 150 perc

A szóbeli vizsga részei
6.

 1. Beszédkészség vizsgarész (vizsgabizottság előtt) feladatai: irányított beszélgetés, kép alapján történő önálló témakifejtés, szituációs szerepjáték;

A szóbeli vizsga lebonyolítása
7.

A Beszédkészség vizsgarész

 1. A Beszédkészség vizsga az Eszterházy Károly Egyetem akkreditált vizsgáztatóiból összeállított bizottság előtt történik. A vizsgabizottságok két tagból állnak. A nyelvvizsgán a vizsgázó minden egyes nyelvi teljesítményét két értékelő értékeli.
 2. A vizsgahely az aznapi szóbeli vizsgák befejezése után gyorslistán közlik a vizsgán szerzett pontokat. Az itt közölt eredmények tájékoztató jellegűek.
 3. Egy bizottság egy vizsgaalkalommal legfeljebb 30 főt vizsgáztathat.
 4. A szóbeli vizsgáról – a vizsgázó előzetes beleegyezésével – tudományos kutatási célból hang-, illetve videofelvétel készülhet.
 5. A szóbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgázó köteles ellenőrizni személyes adatainak helyességét és pontatlanság esetén az adatokat helyesbíteni.

Az írásbeli vizsga lebonyolítása
8.

 1. Az írásbeli vizsga megszervezéséért, a tételek elkészítéséért és a titkosításért az Eszterházy Károly Egyetem vizsgahely-vezetője és az általa megbízott személyek a felelősek.
 2. Az írásbeli vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a tételek titkossága az írásbeli vizsga megkezdéséig, az írásbeli dolgozatot készítők és javítók személyének titkossága mindvégig biztosítva legyen.
 3. Az írásbeli vizsga tesztben szótár a nyelvtani tesztnél nem használható, a többi feladatrésznél igen, a teszt megoldására fordítható idő alatt a terem nem hagyható el.
 4. Az írásbeli vizsga megkezdése előtt a vizsgázó köteles ellenőrizni személyes adatainak helyességét és pontatlanság esetén az adatokat helyesbíteni.

A vizsgákon elérhető pontszámok
9.

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó teljesíti részvizsgánként az elérhető összpontszám 60%-át.

Írásbeli

Alapfok (B1)

pont

Középfok (B2)

pont

Olvasott szöveg értése

10 válasz x 1,5 pont

15

Olvasott szöveg értése

20 válasz x 1 pont

20

Nyelvtani teszt

feleletválasztós teszt (20 x 0,5 pont)

10

Nyelvtani teszt

feleletválasztós teszt (30 x 0,5 pont)

15

Irányított fogalmazás (3 x 5 pont)

15

Irányított fogalmazás (5 x 5 pont)

25

Összesen

40

Összesen

60

Megfelelési szint (60%):

24

Megfelelési szint (60%):

36

Felsőfok (C1)

pont

Olvasott szöveg értése

18 válasz x 1 pont

  1 válasz x 7 pont

25

Nyelvtani teszt

feleletválasztós teszt (30 x 0,5 pont)

15

Irányított fogalmazás (5 x 5 pont)

25

Összesen

65

Megfelelési szint (60%):

39

Szóbeli

Alapfok (B1)

pont

Középfok (B2)

pont

Kommunikatív érték

20

Kommunikatív érték

25

Szókincs

10

Szókincs

15

Nyelvhelyesség

10

Nyelvhelyesség

10

Összesen

40

Összesen

50

Megfelelési szint (60%):

24

Megfelelési szint (60%):

30

Felsőfok (C1)

pont

Kommunikatív érték

25

Szókincs

15

Nyelvhelyesség

10

Összesen

50

Megfelelési szint (60%):

30

A jelentkezés és a vizsgára bocsátás feltételei
10.

 1. Angol és német nyelvből tehetnek intézményi nyelvi vizsgát 2012. októbertől azok a hallgatók, akiknek a sikeres záróvizsgáját követően eltelt három év, és kizárólag a nyelvvizsga hiányában nem kaphatták meg a diplomájukat.
 2. Jelentkezni meghatározott fajtájú, típusú és szintű vizsgára és az előre meghirdetett időpontra lehet.
 3. Az egyes vizsgákra való jelentkezés határideje az Eszterházy Károly Egyetem honlapján (http://uni-eszterhazy.hu) + jogszabály megtalálható.
 4. Az intézményi nyelvi vizsgára az Eszterházy Károly Egyetem által rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetésével lehet. A jelentkezési lap, a sárga készpénz-átutalási csekkel beszerezhető a Vizsgahelyen (3300 Eger, Egészségház u. 4.)  A jelentkezési lap az internetről is letölthető. A díj a jelentkezési laphoz mellékelt sárga csekken, banki átutalással fizethető be. A jelentkezési lap – a jelentkezési határidő betartásával – feladható postán, vagy a vizsgára jelentkező személyesen is leadhatja a vizsgahelyen.
 5. A vizsgahely a befizetést igazoló bizonylat (csekkszelvény, bankkivonat, átutalási igazolás) nélkül nem fogad el jelentkezést. A hiányosan vagy rosszul kitöltött, továbbá a vizsgadíj befizetésének igazolása nélkül beküldött jelentkezések esetében hiánypótlásra szólít fel.

Behívás a vizsgákra
11.

 1. Az Vizsgahely az írásbeli és szóbeli vizsgák idejéről és helyéről – legalább 10 nappal a vizsga kezdete előtt – e-mail-ben értesíti a jelentkezőt, és tájékoztatja a vizsgával kapcsolatos jogairól, valamint kötelességeiről.
 2. Minden vizsgára jelentkezőt tájékoztatni kell a következőkről:
  1. a vizsga típusa, foka, helye és időpontja;
  2. a szükséges igazolványok és bemutatásuk;
  3. a vizsgához szükséges és engedélyezett segédeszközök;
  4. a vizsgaszabályzat megtekinthetősége;
  5. a személyes adatokban észlelt hibák javításának szükségessége.

A vizsgadíj visszafizetése, és a vizsga időpontjának áthelyezése
12.

 1. Az intézményi nyelvi vizsgáért vizsgadíjat kell fizetni.
 2. A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható. A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap

Értesítés az eredményekről, a bizonyítványok megküldése
13.

 1. A vizsgázót a nyelvvizsgán elért eredményéről a vizsga időpontját követően legkésőbb 15 napon belül értesíteni kell.
 2. A határidő számításába a vizsga napja nem számít be.
 3. A Vizsgahely a sikeresnek minősített vizsgákról folyamatosan, de legkésőbb a vizsgaeredmény időpontjától számított 30 napon belül a vizsgázó rendelkezésére bocsátja az igazolásokat.
 4. Az igazolás csak sikeres írásbeli, szóbeli és komplex vizsgáról adható ki.

A vizsgázók jogai, jogorvoslatok
14.

 1. A Vizsgahely köteles biztosítani a speciális szükségletű vizsgázók igényeinek kielégítését, különösen
  1. a vizsga helyszínére való akadálymentes eljutást;
  2. speciális eszközök igénybevételét.
 2. A Vizsgahely a vizsgaeredményeket e-mailben közli.

Vegyes és záró rendelkezések
15.

 1. A Vizsgaszabályzat az Eszterházy Károly Egyetem honlapján (http://oktatas.ektf.hu/intezmenyi_nyelvvizsga_tajekoztato ) megtekinthető.
 2. A vizsgázók adatainak kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 3. A jelentkezési lapon feltüntetett adatok valódiságáért a vizsgázó a felelős.
 4. A további vizsgákból ki kell zárni és a már teljesített részeredményt is meg kell semmisíteni annál a vizsgázónál, akit meg nem engedett eszköz használatán értek, vagy a csalás ténye egyébként megállapítható, így különösen, ha:
  • a dolgozat, illetve a hallás utáni értés feladatlapok értékelői azt állapítják meg, hogy a megoldás részben vagy egészben szakmailag bizonyíthatóan megegyezik egy másik vizsgázó megoldásával;
  • a teremfelügyelők tetten érték a vizsgázót előre kidolgozott nyelvi minták használatán, más vizsgázóval történt beszélgetésen, mobiltelefon használatán, stb.
  • a vizsgáztatók, vagy teremfelügyelők a vizsgázó személyazonosságát nem tudják kétséget kizáróan megállapítani, illetve hitelt érdemlő módon bizonyítást nyer, hogy a vizsgán nem az eredetileg jelentkezett vizsgázó jelent meg.

További információ az intézményi nyelvi vizsgával kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kapható:

EKE - Akkreditált Nyelvvizsga Iroda

Taylerné Tóth Katalin vizsgahelyvezető

Tel.:

E-mail: eke.nyelvvizsgainfo@gmail.com

Mészáros Melinda vizsgaszervező

3300 Eger, Egészségház u. 4. III. emelet 323-as iroda

Tel.: 36/520-491

E-mail: lektor@ektf.hu