Főmenü
Intézményi nyelvi vizsga lebonyolítása
2016. október 11, kedd
Adminisztrátor, 10:24
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 

Intézményi nyelvi vizsga lebonyolítása, forgatókönyve

Jelentkezés:

 • A vizsgázó a jelentkezési lapot kitölti, személyesen, postai úton, vagy elektronikusan az egyetem honlapján meghirdetett jelentkezési határidőig leadja.
 • A befizetés történhet készpénzben vagy átutalással. A befizetést igazoló csekkszelvényt vagy átutalási bizonylatot csatolni kell a kitöltött jelentkezési laphoz. Akinek befizetési bizonylata a jelentkezési határidő lejártáig nem érkezik be, annak internetes jelentkezését a vizsgahely törli.
 • Vizsgadíj visszatérítése: A befizetett vizsgadíj nem igényelhető vissza. A befizetett vizsgadíj ellenében a jelentkező jogosult vizsgázni, illetve vizsgáját (külön kérelemre, halasztási díj ellenében) a következő vizsgaidőszakra elhalasztani.

Vizsgahalasztás:

 • A vizsgázó akadályoztatása esetén egy alkalommal jogosult vizsgahalasztást kérni: vizsgáját – külön kérelemre, halasztási díj ellenében – a következő vizsgaidőszakra halaszthatja. Az egyszer már elhalasztott vizsga ismételten nem halasztható. A halasztási kérelem benyújtásának határideje a vizsgát követő 10. nap

Esélyegyenlőség: Fogyatékossággal élő vizsgázóink számára is igyekszünk biztosítani az egyenlő esélyeket. A vizsgára jelentkezés határidejéig el kell juttatni az orvosszakértői vélemény másolatát Akkreditált Nyelvvizsga Irodánkba. Utólagosan leadott igazolás alapján nem vehetők igénybe a kedvezmények, ez esetben csak arra van lehetőség, hogy a vizsgázó díjmentesen halaszthat a következő vizsgaidőszakra.

A következő könnyítésben részesülhetnek a jelöltek:

 • Diszlexia, diszgráfia esetén speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: nagyobb betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A vizsga időtartama 30 %-kal meghosszabbítható. Diszgráfia esetén ez az olvasott és a hallott szövegértésre, valamint az írásbeli kommunikációra vonatkozik, diszlexia esetén az olvasott és a hallott szövegértést érinti.
 • Halláskárosodás esetén a hallásértés szövege három helyett négy alkalommal kerül lejátszásra. Lehetőség van fülhallgató igénybe vételére, illetve kérhető a külön teremben történő hangos lejátszás is. Kifejezetten súlyos hallássérülés esetén (orvosi szakvélemény alapján) kérésre felolvasó szaktanárt biztosítunk, így téve lehetővé a szájról olvasást.
 • Látássérülés esetén speciális formátumú vizsgaanyagot készítünk: nagyobb (megválasztható) betűmérettel és sorközzel szerepelnek a feladatok a könnyebb olvashatóság érdekében. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30 %-kal meghosszabbítható.
 • Vak vizsgázónak a hallott szövegértés vizsgarészen segítő személy állhat rendelkezésére, aki lejátssza a felvételt, majd felolvassa a kérdéseket. Az írásban mért készségek esetén a jelöltnek rendelkeznie kell saját, írás-beszéd átalakító laptoppal.
 • Mozgáskoordinációs zavar esetén a nehézkes kézírás helyett megengedett a saját laptop használata, ebben az esetben papír formátum helyett CD-n biztosítjuk a feladatsort. A szóbeli kommunikáció kivételével a vizsgarészek időtartama 30 %-kal meghosszabbítható.

A nyelvi vizsga folyamata:

Írásbeli vizsga

 • Az írásbeli vizsga megkezdése előtt 1 órával a felügyelők megjelennek a vizsgateremben, meggyőződnek arról, hogy a terem a vizsga lebonyolítására alkalmas (pl. szellőzés, fény, stb.). Probléma esetén intézkednek.
 • Regisztráció: regisztráció során az alábbi feladatokat kell elvégezni:

Személyazonosság ellenőrzése: arcképes igazolvány (személyi igazolvány, útlevél, új típusú jogosítvány) segítségével ellenőrizni kell a vizsgázók személyazonosságát. Személyi adatok ellenőrzéséhez a vizsgázókat egyenként kell beengedni a vizsgaterembe.

Ültetés:

Az ültetési rendben figyelembe kell venni, hogy

 • egy vizsgázóra legalább 3 m2 terület jusson
 • a vizsgázók ne lássanak rá egymás dolgozatára,
 • ne maradjon a közelükben táska, könyv, stb., nem megengedett segédeszköz, a mobiltelefonokat kikapcsolva táskájukba kell tenniük.

Tudnivalók ismertetése:

 • Általános tájékoztató a vizsga menetéről

Írásbeli vizsga megkezdése, feladatlapok kiosztása.

Az írásbeli vizsga részei:

I. Olvasott szöveg értése (egy idegen nyelvű szöveggel kapcsolatos magyar nyelvű kérdések megválaszolása magyarul)

II. Nyelvi feleletválasztós teszt megoldása szótár nélkül (több megoldás közül annak a szónak/szószerkezetnek a kiválasztása, ami az adott mondatban/szövegben a legmegfelelőbb)

III. Levélírás idegen nyelven, megadott magyar nyelvű szempontok alapján

Az írásbeli vizsgák időtartama:

B1 (alapfok): 90 perc

B2 (középfok): 120 perc

C1 (felsőfok): 150 perc

Szótárhasználat: az írásbeli kommunikációs feladatainak illetve az olvasott szövegértési feladatainak megoldásához a vizsgázók minden vizsgaszinten használhatnak könyvesbolti forgalomban beszerezhető egynyelvű és kétnyelvű nyomtatott szótárt. Egyéb segédeszközök és anyagok (pl. kézzel írott jegyzetek, szótárak) használata tilos. Kivéve a nyelvtani tesztet.

Az egyes vizsgarészek között nem tartunk szünetet, a vizsgázó az írásbeli idő terhére hagyhatja el a termet.

A vizsgadolgozatokat beadáskor nyelvenként és szintenként kell összegyűjteni és egyeztetni kell a jelenléti ívvel, valamint a vizsgázó személyi igazolványával.

Fegyelmezetlenség

A vizsgázók nem adhatnak át egymásnak anyagot vagy információt a vizsga alatt. A vizsgázók

nem másolhatnak egymás feladatlapjáról, és semmilyen módon sem segíthetik egymást.

Ha bármilyen fegyelmezetlenség történik, a teremfelügyelőnek jelentenie kell annak részleteit a vizsgahely vezetőjének, sőt meg is szakíthatja a fegyelmezetlen vizsgázó(k) vizsgáját, ha úgy ítéli meg, hogy arra vizsgabiztonsági okokból vagy a többi vizsgázó nyugodt munkájának biztosíthatósága érdekében szükség van. Az esetről jegyzőkönyvet kell készíteni.

A megírt, a vizsgateremből lezárt borítékban kihozott írásbeli dolgozatokat a vizsgahely adminisztrátora páncél/lemezszekrényben helyezi el, hogy illetéktelen személy ne juthasson a vizsgaanyagokhoz. Ugyanígy történik a szóbeli vizsgaanyagok tárolása is.

Szóbeli vizsga:

 • A vizsgázók névsorának kifüggesztése jól látható helyre.
 • A vizsgáztatók megkapják a jegyzőkönyveket (a vizsgázók értékelőlapját), a battériát
 • A vizsgatermek elfoglalása után a névsor alapján megkezdődik a vizsgáztatás.
 • A vizsga végén a jegyzőkönyvek ellenőrzése, hogy megfelelően lettek-e kitöltve.
 • A vizsgaanyagok összegyűjtése, elzárása

A szóbeli vizsga lebonyolítása

A vizsga formája: egyéni vizsga

A vizsga időtartama:

B1-es vizsgánál: Értékeléssel együtt 10 perc, feladatonként 3-3 perc

B2-es vizsgánál: Értékeléssel együtt 15 perc, feladatonként 5, 5 illetve 3 perc

C1-es vizsgánál: Értékeléssel együtt 15 perc, feladatonként 5, 5 illetve 5 perc

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak igazolnia kell személyazonosságát.

A vizsgázóval a vizsgaértékelő lapot alá kell írattatni!

A vizsgázó kihúzza alapfokon a szituációt illetve középfokon az érveléssel kapcsolatos feladatot.

I.     Irányított beszélgetés a vizsgáztató és a vizsgázó között (kb. 5 perc)

A vizsgázó röviden bemutatkozik, majd a megadott témák egyikéről beszélget a vizsgáztatóval.

C1-es szinten (felsőfokon): az 1. témáról (önmagunk jellemzése, milyen ember vagyok?, családi és baráti kapcsolataim, jövőre vonatkozó terveim) minden vizsgázó beszélgetést folytat a vizsgáztatóval. Majd a 2-10. témák közül a vizsgázó 2 témát húz, amelyikből az egyiket kiválasztja, és erről társalog a vizsgáztatóval.(össz. kb. 10 perc)

II.   Önálló témakifejtés képi stimulus (fotomontázs) alapján (kb. 5 perc)

B1-es szinten (alapfokon): egy vagy több kép leírása

B2-es szinten (középfokon): rövid képleírás és a kép témájával kapcsolatos asszociációk kifejtése

C1-es szinten (felsőfokon): elsősorban a témával kapcsolatos gondolatok kifejtése

A képet a vizsgáztató választja ki, ügyelve arra, hogy az ne egyezzen sem az önálló témakifejtés, sem (középfokon) az érvelés témájával.

III. B1-es szinten (alapfokon): Szituációs szerepjáték

B2-es szinten (középfokon): Érvelés egy megadott témával kapcsolatban

A vizsgáztatásban mindkét vizsgáztató részt vállal úgy, hogy az első feladat megoldása az egyik, a második ill. harmadik feladaté a másik vizsgáztató irányításával történik.

A vizsgáztatók fölvezetik a jegyzőkönyvre a pontszámot.

5-6 vizsgázó után az eredmények közzététele a vizsgázók születési dátuma alapján.

Vizsgafelügyelet:

Az írásbeli és a hallott szövegértési vizsgarészeket a vizsgahely által kijelölt, erre felkészített személy felügyeli (továbbiakban: vizsgafelügyelő).  A vizsgák zavartalanságáért a vizsgafelügyelő a felelős.  A vizsgafelügyelő csupán a szervezésre vonatkozó információt adhat. A vizsgaanyaggal kapcsolatos tartalmi segítséget (értelmezést, tájékoztatást, magyarázatot) nem nyújthat.

A vizsgafelügyeletet nyelvszakos tanár is elláthatja.

Dolgozatok megtekintése:

A dolgozatokat a vizsgázó, valamint a jelenlétében legfeljebb még egy, vele érkező személy tekintheti meg.

A megtekintés szabályai:

Az adott vizsgaidőszakban megírt dolgozatoknak és a szóbeli vizsgák értékelésének megtekintésére a Vizsgahely által meghatározott időben, a vizsgaidőszak után kerül sor.

A megtekintésére legalább három nappal a választott időpont előtt be kell jelentkezni a vizsgahelyen. A megtekintésen csak az előre bejelentkezett vizsgázók vehetnek részt.

A megtekintést a Vizsgahely adminisztratív személyzete felügyeli, vizsgáztató vagy nyelvtanár nincs jelen. Megtekintés előtt a vizsgázónak igazolnia kell személyazonosságát a vizsgára magával vitt igazolványának felmutatásával. Ennek hiányában a vizsgaanyagait nem tekintheti meg.

A megtekintésen 30 perc áll a vizsgázó rendelkezésére, ami alatt

 1. megtekintheti írásban teljesített feladatait, a hozzájuk tartozó feladatokat és az értékelési útmutatót,
 2. megtekintheti szóbeli teljesítményének értékelését, valamint
 3. saját megoldásáról feljegyzéseket készíthet (a feladatokról, a megoldókulcsokról, az értékelési szempontokról vagy a jegyzőkönyvek egyéb adatairól nem).

A dolgozatról fénymásolat vagy fotó nem készíthető.

Felülvizsgálat:

Amennyiben a vizsgázó összpontszáma eléri az ún. kritikus határt, azaz az összpontszám csak 1 vagy 2 ponttal marad el sikerességhez az adott típusnál szükséges szinttől.

A vizsgázó az eredmény közlésétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelemmel élhet a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hibára történő hivatkozással. Az eredményeknek a vizsgabizottság általi újbóli felülvizsgálata után a Vizsgahely vezetője a kérelem benyújtástól számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásos határozatban értesíti.

Bármilyen okból történt felfüggesztés ügyében felülvizsgálati kérelmet benyújtani nem lehet.

A vizsgázó kiértesítése a vizsgáról

A vizsgahely a vizsgázót 10 nappal a vizsga előtt e-mail-ben értesíti – a jelentkezéskor megadott e-mail címen – a vizsgarészek időpontjáról és helyszínéről.

Értesítés az eredményekről

A vizsgázót a nyelvvizsgán elért eredményéről a vizsga időpontját követően legkésőbb 15 napon belül értesíteni kell. A határidő számításába a vizsga napja nem számít bele.

Vizsgabizonylat kiállítása

A Vizsgahely a vizsgaeseménytől számított 30 napon belül a sikeres vizsgát tett vizsgázónak igazolást állít ki. Az igazolás érvényes, ha szerepel rajta

 • a Vizsgahely vezetőjének aláírása,
 • a Vizsgahely pecsétje,
 • a vizsgázó helyes adatai, vizsgaeredményei (%)
 • a Vizsgahely neve
 • iktatószám

A nyelvi vizsga értékelése:

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó teljesíti részvizsgánként az elérhető összpontszám 60%-át.

A vizsgán az alábbi pontok szerezhetők:

A vizsgákon elérhető pontszámok.

A vizsga értékelése pontozással történik. A vizsga akkor minősíthető sikeresnek, ha a vizsgázó teljesíti részvizsgánként az elérhető összpontszám 60%-át.

Írásbeli

Alapfok (B1)

pont

Középfok (B2)

pont

Olvasott szöveg értése

10 válasz x 1,5 pont

15

Olvasott szöveg értése

20 válasz x 1 pont

20

Nyelvtani teszt

feleletválasztós teszt (20 x 0,5 pont)

10

Nyelvtani teszt

feleletválasztós teszt (30 x 0,5 pont)

15

Irányított fogalmazás (3 x 5 pont)

15

Irányított fogalmazás (5 x 5 pont)

25

Összesen

40

Összesen

60

Megfelelési szint (60%):

24

Megfelelési szint (60%):

36

Felsőfok (C1)

pont

Olvasott szöveg értése

18 válasz x 1 pont

  1 válasz x 7 pont

25

Nyelvtani teszt

feleletválasztós teszt (30 x 0,5 pont)

15

Irányított fogalmazás (5 x 5 pont)

25

Összesen

65

Megfelelési szint (60%):

39

Szóbeli

Alapfok (B1)

pont

Középfok (B2)

pont

Kommunikatív érték

20

Kommunikatív érték

25

Szókincs

10

Szókincs

15

Nyelvhelyesség

10

Nyelvhelyesség

10

Összesen

40

Összesen

50

Megfelelési szint (60%):

24

Megfelelési szint (60%):

30

Felsőfok (C1)

pont

Kommunikatív érték

25

Szókincs

15

Nyelvhelyesség

10

Összesen

50

Megfelelési szint (60%):

30

Az Akkreditált Nyelvvizsgahely feladatai

 • Az intézményi nyelvi vizsga népszerűsítése, vizsgafelkészítő kurzusok tartása, vizsgázók toborzása, a vizsgaidőpontok közzététele, az vizsga iránt érdeklődők folyamatos tájékoztatása.
 • Az intézményi nyelvi vizsgára jelentkezés megszervezése, a vizsgadíj beszedése.
 • A jelentkezési határidő lejárta után 2 napon belül a jelentkezések összesítése, számítógépre vitele.
 • Az intézményi nyelvi vizsgák lebonyolításának előkészítése, a vizsgázók értesítése a vizsga helyéről és időpontjáról.
 • A vizsgabeosztásokat a vizsgahely szakmai vezetőjének jóváhagyásával a vizsgahely adminisztrátora készíti el.
 • Az írásbeli vizsgáknak az egységesen kijelölt időpontban az előírások szerinti lebonyolítása.
 • A szóbeli vizsgák lebonyolítása akkreditált vizsgáztatókkal.
 • A vizsgák eredményeinek összesítése.
 • A vizsga eredményéről szóló igazolások kiállítása a vizsgázóknak.
 • Moduláris vizsgafelkészítő kurzusok szervezése az intézményi nyelvi vizsgára történő hatékony és szakszerű felkészüléshez.
 • Az írásbeli vizsgaanyagok elkészítésére a vizsgahely vezetője kéri fel valamelyik, az intézményi nyelvi vizsgáztatásban részt vevő vizsgáztatót, aki a kész vizsgaanyagot legkésőbb egy héttel a tervezett vizsga időpontja előtt köteles átadni a vizsgahely adminisztrátorának, aki azt sokszorosítja, majd gondoskodik annak biztonságos tárolásáról. Az írásbeli és a szóbeli vizsga nem egy napon zajlik. Az írásbeli és a szóbeli vizsga időpontja között legfeljebb 14 nap telhet el. Az írásbeli munkák értékelése az intézményen belül történik. Az értékelést dupla korrektúrával két javító végzi.
 • A vizsgaanyagok és értékelő lapokat három évre archiválni kell a vizsgahelyen.