Főmenü
Tájékoztató a hallgatóknak a 2016/17-os tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakáról
2017. március 23, csütörtök
Béres Szabolcs, 13:39
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 
Vizsgaidőszak: · végzős hallgatóknak 2017. május 2-27-ig, · alsóbb éves (nem júniusban záróvizsgázó) hallgatóknak 2017. május 22-től június 24-ig tart.

Tájékoztató a hallgatóknak
a 2016/17-os tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakáról

Vizsgaidőszak:
·         végzős hallgatóknak 2017. május 2-27-ig,
·         alsóbb éves (nem júniusban záróvizsgázó) hallgatóknak 2017. május 22-től június 24-ig tart.

Vizsgára jelentkezés a Neptunban:

·         végzős – júniusban záróvizsgázó - hallgatóknak április 20-án 09.30 órától,

·         alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton május 4-én 09.30 órától, levelező, távoktatás tagozaton május 5-én 09.30 órától.

Figyelem! Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi fennálló tartozását rendezte az egyetem felé. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek” – „Befizetések” lapon olvashatók!

A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgató igazgatási díjat (kollokvium esetében 2000 Ft/alkalom, szigorlat esetében 3000 Ft/alkalom) köteles fizetni, amit a vizsgaidőszak lezárása után ír elő az érintettek számára a TO. Ugyanabból a tanegységből tett harmadik vizsgáért 3000 Ft, negyedik és további vizsgáért 5000 Ft térítési díjat köteles fizetni a hallgató.

A szóbeli vizsgán valamennyi hallgató a Neptunból nyomtatható eredményértesítő lappal, köteles megjelenni (Neptun/Tanulmányok/Leckekönyv útvonalon érhető el). A szóbeli vizsgán az oktató az elért érdemjegyet a vizsgalapon és az eredményértesítő lapon egyaránt rögzíti és aláírásával hitelesíti; a hallgató pedig a vizsgalap aláírásával ismeri el a vizsgalappal azonos érdemjegyet tartalmazó eredményértesítő átvételét. Az írásbeli vizsgán a hallgató a vizsgalap aláírásával igazolja megjelenését a vizsgán.

Valamennyi számonkérés kezdetekor az oktató a hallgató személyazonosságát A- vagy B-tipusú fényképes igazolvány megtekintésével ellenőrzi.

A vizsgaidőszak lezárását követő 10 napon belül a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon lezárják a tavaszi félévet, a hallgató féléves átlaga kiszámításra kerül.

Záróvizsga-időszak: június 5-17. A záróvizsgák pontos időpontjait és helyszíneit a szaktanszékek május közepén a neptun rendszerben teszik közzé. Az oklevélátadó ünnepség várható helyszínéről és a pontos időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.

Oklevelét az a hallgató veheti át az ünnepségen, aki a vizsgaszabályzatban meghatározott nyelvvizsga bizonyítványát legkésőbb június 9-ig Egri Campus esetében a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon, a többi Campuson az Oktatási Irodában/Csoportoknál bemutatja.

Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 27 §. (4) bekezdés értelmében megszűnik a hallgató jogviszonya

e) pont: a második félév vizsgaidőszakának utolsó napján, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább 15 kreditet,

f) pont: az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,

c) pont: a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

Tájékoztatom, hogy a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 30. §-a valamint a TVSZ 5. §-a értelmében az egyetem a félév lezárást követően megvizsgálja, hogy:

a) 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő magyar állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók esetében az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát,

b) 2016/2017-es tanévben tanulmányaikat megkezdő magyar állami ösztöndíjas hallgatók esetében az Nftv.48.§ (2) szerint a következő 2 együttes feltétel fennállása esetén: ha a hallgató utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg legalább 18 kreditet, és a két vizsgált félév átlagában nem érte el érte el a 2,50 korrigált átlagot (agrár, gazdaságtudományok, informatika és természettudományi képzési területen 2,25-öt),

c) Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12  félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki,

d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12  államilag támogatható félévet túllépi.

A fentiek esetén a hallgató a tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja.

Eger, 2017. március 22.

                                                                                                          Varga Csilla sk.

                                                                                                          mb. osztályvezető


A hírt küldte:
Varga Csilla
osztályvezető