Főmenü
Felhívás a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. tanévi pályázatára
2017. május 31, szerda
Béres Szabolcs, 13:15
Képgaléria  Nyomtatás  E-mail 
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj (volt köztársasági ösztöndíj)

Felhívás a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 2017/2018. tanévi pályázatára

Tájékoztatom hallgatóinkat, hogy az oktatásért felelős miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2016.július 1-től hatályos módosítása szerint, a 114/D.§ (1) bekezdés c) pontjának valamint a 114/G. § (3) bekezdésének megfelelően  a 2017/2018 tanévre

nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozhat.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására vonatkozó szabályok – az Nftv. valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és a általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet  alapján – a 2017/2018. tanévben változatlanok; a Kormányrendelet ezen ösztöndíjra vonatkozó részének módosításáig a „köztársasági ösztöndíj” elnevezés helyett az Nftv. rendelkezésének megfelelően „nemzeti felsőoktatási ösztöndíj” értendő.

Az EKE Hallgatói követelményrendszer szabályzata szerint nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban az a teljes idejű (nappali tagozatos) alap- , mester- illetve osztatlan képzésben részt vevő államilag támogatott, (ösztöndíjas, részösztöndíjas) vagy költségtérítéses (önköltséges) hallgató részesülhet, aki a jelenlegi, vagy korábbi tanulmányai során legalább két félévre bejelentkezett, az utolsó két aktív félévben legalább 55 kreditet megszerzett, az utolsó két félévi súlyozott tanulmányi átlaga legalább 4,50.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a hallgató az egyetemen nyújthatja be. A pályázatok alapján a Szenátus augusztus 1-ig tesz javaslatot az oktatásért felelős miniszternek a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj adományozására, az alapképzésben és a mesterképzésben részt vevő hallgatók tekintetében elkülönítetten.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat  – az egyetem által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj havi összege a 2017/2018. teljes tanévre azaz 10 hónapra szól, összege a Nftv. 114/D § (1) bek. C) pontja alapján 40.000.- Ft/fő/hó.

Az adott tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj  csak az adott tanévben folyósítható.

Amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj számára tovább nem folyósítható. A képzési időnek megfelelően páratlan tanulmányi félévben végződő tanulmányok esetén a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra való jogosultság nem szűnik meg, ha a hallgató tanulmányait az adott tanév második félévében már folytatja.

Amennyiben a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázott, de elutasított hallgató esetében jogorvoslati eljárás keretében megállapítást nyer, hogy a hallgató érdemes a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, és az intézményi felterjesztésben arra jogosult lenne, de azt intézményi eljárási hiba folytán nem kapta meg, az oktatásért felelős miniszter – az intézmény hallgatói előirányzatának vagy saját bevételének terhére - jogosult a hallgató részére nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományozni.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

Az ösztöndíj-pályázatok elbírálásának rendjét és feltételeit az intézmény saját szabályzatában jogosult megállapítani és rögzíteni, figyelembe véve az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek keretében az intézmény jogosult azt is megállapítani, hogy mely tevékenységek, eredmények alapján alakítja ki az intézményi rangsort, mely kritériumokat veszi figyelembe nagyobb, vagy kisebb súllyal a pályázatok elbírálása, illetve az intézményi rangsor felállítása során.

A pályázatok elbírálásának menete:

1. A pályázatot legkésőbb 2017. július 07-ig a szakmai önéletrajzzal együtt az egri campuson Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály Pénzügyi és NEPTUN irodájában kell leadni. (B épület 32. szoba), nem egri campusok esetében az oktatási irodában/csoportban.

2. A pályázatokat az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat véleményezi 2017. július 17-ig.

3. A Szenátus az EHÖK véleményének figyelembe vételével 2017. augusztus 1-ig javaslatot tesz az oktatásért felelős miniszternek a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj  adományozására.

Az egyetem rektora a Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjakat a tanévnyitó ünnepségen hirdeti ki.

A kihirdetést követő 15 napon belül fellebbezést azon elutasított hallgató nyújthat be a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz, aki az egyetemi elbírálásban tapasztalt eljárási hiba miatt nem kapott ösztöndíjat.

A PÁLYÁZATI ADATLAP NYOMTATHATÓ A www.oktatas.ektf.hu FORMANYOMTATVÁNYOK MENÜBŐL.

Eger, 2017. május 11.

                                                                                                                             Varga Csilla sk.

                                                                                                                                osztályvezető


A hírt küldte:
Varga Csilla
osztályvezető